Nation in Conversation from NAMPO 2019 in Bredasdorp - Session 2

Agricultural success through transformation

NIG Wed Session 2_0178_LOW.jpg

Wednesday, September 4: Session 2

Agricultural success through transformation

The second session of Nation in Conversation at NAMPO Cape at Bredasdorp Park in the Western Cape focuses on the success stories in transformation. 

The facilitator, Theo Vorster, spoke with Kosie van Zyl, shareholder and mentor of Agri Dwala, Gavin Jaars, director of Agri Dwala, Rupert Koopman, a CapeNature botanist, Alfreda Mars, a commercial grain farmer and member of Grain SA, and Joyene Isaacs, the head of the Western Cape's Department of Agriculture.

Isaacs says that for transformation projects to be successful, there must be a passion for agriculture, but people also need partners. 

"We should not be ashamed to say that agriculture wants to make money." Isaacs adds that agriculture cannot simply play a social role.

Alfreda Mars is an emerging commercial grain farmer and member of Grain SA. She agrees that any person who is not passionate and does not think of a business will not make a success.

Mars says she had good support from private companies. 

Isaacs acknowledges that government cannot do everything for everyone, so partnerships with the private sector are essential. 

Kosie van Zyl is one of the mentors of the successful Agri Dwala empowerment scheme in Napier. He plays a role as a partner of the directors of Agri Dwala. Gavin Jaars is one of the directors of Agri Dwala who has achieved great success since 2015. 

Rupert Koopman is a botanist at CapeNature and is involved in the conservation of rare plant species. In most cases, these plants are on private land, which is why its cooperation with farmers and rural development is very important. 

Isaacs says any farmer should have an adaptable plan, because no one knows what the economy is going to do. Farming should be like any business, and there is also a social aspect to nature. Farmers, of course, are also responsible for conserving the environment for the next generation.

Isaacs says a farm cannot be managed by committee. There may be a structure, but responsibility must end with someone. 

Van Zyl is involved in two different projects, both of which are successful. “We are very happy with the Department of Agriculture in the Western Cape. There are counsellors who work after hours. That is why agriculture in the Western Cape is progressing,” says Van Zyl.

Jaars says at Agri Dwala operational decisions are made weekly and their board does three to five years of planning. Jaars also says "talk to your neighbours."

Van Zyl says continuous training and skills-enhancing courses are crucial to any farming success.

Mars says long-term planning is extremely important and further training is just as important. “Business plans are not written to last just a month. You don't get a bad farm. You have to make it work,” says Mars. 

Koopman says in the past it was a 'farmer against nature'. Revival farming is growing in the Western Cape. "The ideal would be if nature could be left completely at peace, but that is not practically possible," says Koopman. "We get new insect species all the time, and we don't know exactly what their role is." 

Theo asked Isaacs about her advice to the rest of the country. She says research funding is crucial and the Western Cape department is working closely with private institutions, industry organisations and the University of Stellenbosch to do the latest research and make it available.

Isaacs says commodity organisations contribute about R80m to her department's budget. Among other things, it pays for mentors to assist emerging farmers. 

Van Zyl recommends that your business plan should look profitable and be flexible. “Get the right people involved. For me, it's about the success of the people, how he better educates his children, how he treats his wife better. The social impact is worth much more than money in the bank,” says van Zyl. 

Mars says agribusinesses can help a lot of emerging farmers. “A positive attitude is essential to success. The Western Cape department is truly supportive. Run your business right,” says Mars. 

Isaacs believes agriculture is becoming more inclusive, but it is imperative to engage the youth. “How do we get children to think positively about agriculture? Then we will be inclusive. We need to get young people interested. Our capacity, investments and knowledge must be transferred.” Isaacs says, “we are moving in the right direction, we must duplicate successes.”

Woensdag, 4 September: Sessie 2

Landbou sukses deur transformasie

Die tweede sessie van Nasie in Gesprek by NAMPO Kaap op Bredasdorp Park in die Wes-Kaap fokus op die suksesstories in transformasie.

Die fasiliteerder, Theo Vorster, het gesels met Kosie van Zyl, aandeelhouer en mentor van Agri Dwala, Gavin Jaars, direkteur van Agri Dwala, Rupert Koopman, ‘n plantkundige van CapeNature, Alfreda Mars, ‘n kommersiële graanboer en lid van Graan SA, en Joyene Isaacs, die hoof van die Wes-Kaap se departement van landbou.

Isaacs sê dat vir transformasieprojekte om suksesvol te wees, moet daar ‘n passie vir landbou wees, maar mense moet ook vennote hê.

“Ons moenie skaam wees om te sê landbou wil geld maak nie.” Isaacs voeg by dat landbou nie bloot ‘n maatskaplike rol kan speel nie.  

Alfreda Mars is ‘n opkomende kommersiële graanboer en lid van Graan SA. Sy stem saam dat enige persoon wat nie passievol is nie, en nie as ‘n besigheid dink nie, nie ‘n sukses sal maak nie.

Mars sê sy het goeie ondersteuning van private maatskappye gehad.

Isaacs erken dat die regering nie alles vir almal kan doen nie, daarom is vennootskappe met die privaatsektor noodsaaklik.

Kosie van Zyl is een van die mentors van die suksesvolle Agri Dwala bemagtigingskema in Napier. Hy speel ‘n rol as vennoot van die direkteure van Agri Dwala. Gavin Jaars is een van die direkteure van Agri Dwala wat sedert 2015 groot suksesse behaal het.

Rupert Koopman is ‘n plantkundige by CapeNature en bemoeid met die bewaring van skaarse plantspesies. In die meerderheid gevalle is dié plante op privaatgrond, en daarom is sy samewerking met boere en landelike ontwikkeling baie belangrik.

Isaacs sê enige boer moet ‘n aanpasbare plan hê, want niemand weet wat die ekonomie gaan doen nie.  Boerdery moet soos enige besigheid geld, en daar is natuur ook ‘n maatskaplike aspek. Boere is natuurlik ook verantwoordelik vir die bewaring van die omgewing vir die volgende generasie.

Isaacs sê ‘n plaas kan nie per komitee bestuur word nie. Daar kan ‘n struktuur wees, maar verantwoordelikheid moet by iemand eindig. 

Van Zyl is by twee verskillende projekte betrokke, waarvan beide suksesvol is. “Ons is baie gelukkig met landboudepartement in die Wes-Kaap. Daar is voorligters wat na-ure werk. Dit is hoekom landbou in die Wes-Kaap vooruitgaan,” sê Van Zyl.

Jaars sê by Agri Dwala word operasionele besluite weekliks geskaaf en hulle direksie doen drie-tot-vyf-jaar beplanning. Jaars sê ook “praat met jou buurmense.”

Van Zyl sê deurlopende opleiding en kursusse om vaardighede te verskerp is deurslaggewend tot enige boerdery se sukses.

Mars sê langtermynbeplanning is uiters belangrik en verdere opleiding is net so belangrik. “Besigheidsplanne word nie geskryf om net ‘n maand te hou nie. Jy kry nie ‘n swak plaas nie. Jy moet hom maak werk,” sê Mars.

Koopman sê in die verlede was dit ‘boer teen natuur’. Herlewingslandbou is in die Wes-Kaap besig om toe te neem. “Die ideaal sou wees as die natuur totaal met vrede gelaat kan word, maar dit is nie prakties moontlik nie,” sê Koopman. “Ons kry die hele tyd nuwe insekspesies, en ons weet nie presies wat hulle rol is nie.”

Theo het Isaacs gevra oor haar raad aan die res van die land. Sy sê fondse vir navorsing is uiters belangrik en die Wes-Kaapse departement werk nou saam met private instansies, bedryfsorganisasies en die Universiteit van Stellenbosch om die jongste navorsing te doen en beskikbaar te stel.

Isaacs sê kommoditeitsorganisasies dra sowat R80 miljoen tot haar departement se begroting by. Dit betaal onder andere vir mentors om opkomende boere by te staan.

Van Zyl beveel aan dat jou besigheidsplan winsgewend moet lyk, en buigsaam wees. “Kry die regte mense betrokke. Vir my gaan dit oor die sukses van die mense, hoe hy sy kinders beter opvoed, hoe hy sy vrou beter hanteer. Die maatskaplike impak is baie meer werd as geld in die bank,” sê van Zyl. 

Mars sê landboubesighede kan opkomende boere baie help. “‘n Positiewe houding is noodsaaklik vir sukses. Die Wes-Kaap se departement is werklik ondersteunend. Bestuur jou besigheid reg,” sê Mars. 

Isaacs meen landbou is besig om meer inklusief te word, maar dit is noodsaaklik om die jeug te betrek. “Hoe kry ons kinders om positief te dink oor landbou? Dán gaan ons inklusief wees. Ons moet jong mense kry om belang te stel. Ons kapasiteit, beleggings en kennis moet oorgedra word.” Isaacs sê “ons beweeg in die regte rigting, ons moet suksesse dupliseer.”

For more information or high resolution pictures, contact:

Niel Saayman: 082 549 8494

Ronel Botha: 082 875 3914

NIG Wed Session 2_0169_LOW.jpg
comments powered by Disqus

RW1
R1
R1
R1

This edition

Issue 45
Current


Archive


Harvest_SA proudly presents its new Cape Office and Warehouse!. This new facility unlocks a growth opportunity for… https://t.co/t4BTURI7ze 18 days - reply - retweet - favorite

Harvest_SA and the #AfricanAgriCouncil (AAC) invite you to attend the two day Agri-Food Tech & Innovation Summit (A… https://t.co/c3qab39wXs 2 months - reply - retweet - favorite

Harvest_SA #Award-winning South African #agritech company takes US market by storm https://t.co/6c2jND5CA5 #Agriculture… https://t.co/uTv6WjGeY4 2 months - reply - retweet - favorite